fbpx

Referat af generalforsamlingen 2019

Generalforsamling 20189, Guldborgsund Frivilligcenter
Generalforsamling 20189, Guldborgsund Frivilligcenter

Nykøbing F. d. 21. maj 2019

Referat

Generalforsamling

onsdag d. 15. maj 2019 kl 17.00 på

SOSU-Skolen, Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Dorte Sølling, jurist og medlem af byrådet.
Det godkendes af forsamlingen.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var Lovligt indkaldt.

2. Valg af referent
Laila Mørch, Guldborgsund Kommune. Ingen andre ønskede at være referent. Godkendes af forsamlingen.

3. Valg af stemmetællere
Der vælges følgende stemmetællere:

Lise Landgren
Marianne Andersen
Arne Jensen

Der var 45 stemmeberettigede medlemmer.

4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning
Formand Jan Riis fremlægger bestyrelsens årsberetning i mundtlig udgave
Der er ingen spørgsmål eller bemærkninger. På denne baggrund godkendes årsberetningen.

5. Forelæggelse af revideret regnskab
Kasserer Kirsten Jensen gennemgår regnskabet. Revisionen har godkendt regnskabet og det skal således blot forelægges på generalforsamlingen.
Der er ingen bemærkninger eller spørgsmål.

6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før)
Dirigenten konstaterede at der kun var indkommet 1 forslag, nemlig bestyrelsens forslag:

Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægterne.
Efter de store ændringer i vedtægterne sidste år, har det været nødvendigt at arbejde videre med en justering og tilpasning af vedtægterne. Såfremt ændringerne bliver vedtaget, træder ændringerne i kraft med det samme.

Materialet vedr. vedtægtsændringerne er udsendt til alle medlemmer på mail fra Frivilligcenteret d. 7. maj 2019.
Formand Jan Riis fremlægger ændringerne.

Der stemmes om det samlede ændringsforslag og det bliver vedtaget med 33 stemmer.

En enkelt lille bemærkning i forhold til formuleringen i ændringerne: Der bør stå ”vedkommende” i stedet for ”han” eller ”hun”. Det tages til efterretning.

Dagsordenen ændres og fortsætter hermed ved punkt 7 på ny dagsorden.

7. Fastsættelse af kontingent
Det godkendes, at det fortsætter uændret til 0 kr.

8. Valg
A. Valg af bestyrelsesmedlemmer, for 2 år, blandt medlemmer fra den Frivillige Sociale Indsats,

      I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer
      I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer

Følgende er på valg:

Erling Christensen- genopstiller ikke
Anne Marie Sakstrup-Blom- genopstiller

Følgende stiller op til valg i bestyrelsen:

Anne Marie Sakstrup-Blom, Kræftens Bekæmpelse, Brystkræftgruppen
Lars Rasmussen, Flerkulturelt Center
Marianne Jørgensen, Dansk Fibromyalgi Forening lokal netværksgruppe Nykøbing F.
Johnny Andersen, Ungdommens Røde Kors (URK)

Resultat:
90 stemmer fordelt således: Antal blanke

Lars Rasmussen
34 stemmer

Marianne Jørgensen
22 stemmer

Johnny Andersen
18 stemmer

Anne Marie Sakstrup-Blom
16 stemmer

Lars Rasmussen og Marianne Jørgensen valgt til bestyrelsen fra den Frivilliges Sociale indsats for 2 år.

B. Valg af 2 suppleanter for 1 år, blandt medlemmer fra den Frivillige Sociale indsats,
suppleant er den, der vælges med flest stemmer
suppleant er den, der vælges med næst flest stemmer
suppleant Kenneth Nielsen – genopstiller ikke
suppleant Tonny Pedersen – genopstiller

               Følgende er således opstillet som suppleanter: 
               Tonny Pedersen, Blæksprutten Gedser
               Anne Marie Sakstrup-Blom, Kræftens Bekæmpelse, Brystkræftgruppen
               Johnny Andersen, Ungdommens Røde Kors            

               Resultat:
               Tonny 26 stemmer = 1. suppleant
               Anne Marie og Johnny har stemmelighed med 27 stemmer.

Der stemmes skriftligt igen.
               Nu fremkommer dette resultat:
               Johnny 24 stemmer = 2. suppleant og Anne Marie 21 stemmer.

C. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 1 år, blandt medlemmer uden for den Frivillige Sociale Indsats.

1 suppleant vælges for 1 år.

Morten Larsen, Glarmester Åge Larsen – genopstiller
Erik Søndergård, Forstander på Saxenhøj og Fjordvang- genopstiller

               Der stemmes og resultatet bliver uændret, så de fortsætter som bestyrelsesmedlemmer uden for den Frivillige Sociale Indsats.

Der er ingen der opstiller som suppleant. Bestyrelsen kan i det tilfælde udpege en suppleant efterfølgende (§5, stk. 3 i vedtægterne)

D. Valg af revisor for 1 år

Bestyrelsen foreslår:
Statsautoriset Revisionsfirma

Kreston -AKC
V/ Allan K. Christiansen
Lyngby Hovedgade 47,1
2800   Lyngby

Valg af revisor godkendes af forsamlingen.

Der dukker et par spørgsmål op, omkring hvorfor der ikke vælges et lokalt revisionsfirma. Skal det sendes i udbud? Det har tidligere ligget hos kommunens revisor. Birgitte informerer om, at der er indhentet adskillige tilbud lokalt, og det er den billigste løsning, vi har i dag.

Birgitte orienterer samtidig om en kommende samarbejdsaftale med kommunen og henvendelse fra Socialstyrelsen.

9. Eventuelt

     Der stilles et spørgsmål om, hvorfor der ikke skal betales kontingent.
     Det bliver besvaret af formanden Jan Riis og begrundet med, at de fleste medlemmer modtager § 18 midler som tilskud, og at de ikke har så mange midler
     derudover. Ulla Fink Ulriques fra Dalyfo fortalte, at det koster kr. 250 at være medlem i Frivilligcenter Lolland.
  
Referent: Laila Mørch 15.05.2019

Generalforsamling 20189, Guldborgsund Frivilligcenter
Generalforsamling 20189, Guldborgsund Frivilligcenter

Visits: 36

Scroll to top
Skip to content