fbpx

Bestyrelsens årsberetning 2023

Årsberetning 2023 – Guldborgsund Frivilligcenters Bestyrelse

Året 2023 har været et år, præget af en målrettet indsats og strategisk fokus for bestyrelsen. Vi har arbejdet for at styrke vores engagement i at støtte og inkludere socialt udsatte borgere gennem en række initiativer og samarbejder.

Bestyrelsesarbejde:

I løbet af året har bestyrelsen engageret sig i en række vitale emner og aktiviteter:

Bestyrelsesansvarsforsikring:

Efter anbefaling har vi tegnet en ansvarsforsikring som fremtidssikrer bestyrelsen, såfremt der opstår en hændelse, hvor bestyrelsen ifalder ansvar.

Ansøgning om ny medarbejder:

Vi har gennem snart 4 år arbejdet for at få fastansat en yderlig medarbejder, da Signe og Birgitte i dag har alt for mange opgaver, og vi må sige nej til nye spænde tiltag. Desværre blev vores ønske ikke imødekommet af byrådet.

Evaluering af bestyrelsesarbejdet:

Vi er ved at udarbejdet vores eget værktøj – har reflekteret over vores praksis og søgt muligheder for forbedring.

Bestyrelsesminaret:

Vi har afholdt et miniseminar for at udveksle viden og styrke vores interne sammenarbejde.

Ny forretningsorden:

Vi har opdateret vores forretningsorden for at sikre effektivitet og klarhed i vores arbejde.

Bestyrelsesmødernes form og tidsforbrug:

Vi har overvejet og tilpasset vores mødestruktur og varighed for at maksimere produktiviteten.

Personalet:

Vi har sikret vores personale med sundhedsforsikring, muligheder for professionel coaching for at styrke deres trivsel og udvikling og arbejdet mod en lønregulering 2024.

Strategi

Vi har påbegyndt arbejdet med at lægge en ny strategi i god tid, den skal være færdig til efteråret 2024.

 Økonomi:

Vi har fastholdt en sund økonomi, med en passende reserve, som anbefalet af vores eksterne Revisor. Desuden har bestyrelsen arbejdet på at sikre en velfortjent lønstigning til vores dygtige personale. Vi takker Kirsten for hendes hjælp med regnskabet.

Udvalg:

Vi har revideret beskrivelsen af udvalgenes opgaver, og da vores lejebolig er sat til salg, har vi etableret et nyt udvalg, Husudvalget, som skal undersøge hvilke muligheder, der er for en anden bolig en gang i fremtiden.

Frivilligprisen:

Vi ærede afdøde Hans Erik Olsen (Cykling Uden Alder) som Årets Frivillig ved et vellykket arrangement hos Galleri Matthies.

Frivilligprisen for 2023 er flyttet til Generalforsamlingen 2024, da der ikke blev afholdt Dialogmøde i 2023.

 FriSe (Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark, Frivilligcentrenes hovedorganisation):

Asmus, Birgitte og Jan har deltaget i den nye bestyrelsesuddannelse, som FriSe har tilrettelagt. Desuden har Birgitte og Jan repræsenteret os ved et spændende landsmøde i marts.

Birgitte er nu også medlem af Frivilligrådets Landspanel.

Generalforsamlingen:

Vi afholdt for første gang vores generalforsamling på Kiko hvor lokalet og forplejningen fungerede meget tilfredsstillende. – det er derfor vi er her igen…

Der var en deltagelse fra 34 foreninger.

Dorthe Nørgaard, Direktør for Viden om Handikap, holdt et spænde foredrag om ”Vigtigheden af plads til de svage borgere i foreningerne”

Deltagerne blev præsenteret for Ydelseskataloget og de bidrog med input til vores arbejde fremover.

Valg til bestyrelsen: Da Lars ikke ønskede at genopstille blev Asmus Andersen valgt i stedet for ham. Som ny suppleant ”For andre medlemmer” blev Sissel Egede Pedersen valgt.

Vi takkede Lars for hans store indsats i bestyrelsen og bød Asmus og Sissel velkommen. Samtidig kunne vi sige tillykke til Marianne, Tonny Anders, Morten og Carsten med deres genvalg.

 

Kommunen:

Vi har afgivet høringssvar til Socialudvalgets oplæg til Labyrinten, Spocialudvalgets nye Socialpolitik.

Vi afventer fortsat en ny Samarbejdsaftale, den er udsat fordi, der har været en længere periode uden direktør, centerchef og leder af Folkesundhed i Guldborgsund Kommune. Vi glæder os til det fremtidige samarbejdet med den nye Direktør Karina Nørbys, som tiltrådte d 1. december.

Vi ser frem til en afklaring, men takker Konstitueret Centerchef Marianne Søgaard og Konstitueret Leder af Folkesundhed Simone Kirkeskov for deres lydhørhed og gode samarbejde.

Guldborgsund Frivilligcenter:

Vi har haft en positiv udvikling med 23 nye medlemmer, så der nu er 225 medlemmer. Vi deltog i en vellykket Seniordag i foråret sammen med Folkesundhed. Vi har afholdt kurset Kom Videre Mand, og vi har forberedt en række kurser for medlemmer i 2024, med temaerne fokus på bestyrelsesarbejde, generationsskifte, sociale medier og fundraising og som sædvanligt deltog vi på Foreningernes Dag. Signe afsluttede sin barsel og genoptog arbejdet d. 1. august.

Efter opfordring fra medlemmerne på generalforsamlingen 2023 havde vi i perioden september – december forsøgsåben første torsdag i måneden fra kl. 15 – 18. Selv efter annoncering og opfordring i nyhedsbreve kom der ingen, så forsøget sluttede igen.

 Tak:

Vi vil gerne takke foreningerne, de frivillige, politikerne, kommunalt personale og alle andre, der har støttet os i vores arbejde.

En særlig tak til vores frivillige Michelle på selvhjælp og Jørgen på IT, kontorhjælperne Mathilde, Michael, Dorte og Jamina. Jeres arbejde betyder så meget for os. Også en særlig tak til vores fastansatte personale, Signe, Birgitte og Gitte,( som er udlånt fra Folkesundhed,) for deres uvurderlige bidrag og engagement.

Afsluttende bemærkninger:

Jeg vil takke bestyrelsen for det gode samarbejde og deres utrættelig arbejde for at styrke Guldborgsund Frivilligcenter.

På bestyrelsens vegne

Formand Jan Riis

Jan Riis træder nu tilbage efter 9 år på posten som Frivilligcenterets formand.

Views: 1

Scroll to top
Skip to content