fbpx

Årsberetning 2022 - bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning

Af formand for bestyrelsen Jan Riis

Bestyrelsens årsberetning 2022

Indledning

Sammen skaber vi frivillig social indsats

Sammen styrker vi fællesskaber

Sammen mødes vi på tværs

Sammen hjælper vi andre og hinanden

Sammen trives vi og smiler.

Politik

Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget har hver holdt et udvalgsmøde i Centeret, hvor vi fik lov til at fortælle kort om de glæder og udfordringer, vi har i frivilligcenteret.

Ny medarbejder: Igen i år sendte vi en ansøgning om en medarbejder mere. Selv om flere ledende politikere gav udtryk for, at de ville støtte vores ansøgning endte det med, at vi igen blev nedprioriteret og fik afslag. Vi vil kæmpe videre, da behovet ikke er ændret.

Hjemløsekonferencen i marts.

Formålet med konferencen var sætte fokus på information og løsninger man kunne tilbyde de hjemløse. Deltagerne var politikere, medarbejdere og andre, der arbejder med hjemløse samt ca. 35 frivillige. Det var et godt eksempel på et tværfagligt samarbejde, da det var Perronen, Kirkens korshær, Sønderskovhjemmet, Frelsens Hær og Frivilligcenteret, der sad i den arbejdsgruppe, som arrangerede dagen. Det blev en stor succes med 250 deltagere og stor ros fra mange sider. Vi vil i den forbindelse takke de forretninger, som var med til at sponsere dagen. Man kan se alle foredragsholderne på hjemmesiden:  hjemloesekonference2022.dk   

18 og 79 midlerne.

Jørgen og Birgitte hjalp ca. 18-20 foreninger med deres afregninger først på året og siden deres ansøgninger i september, og der blev afholdt et ansøgningskursus for foreningerne. Vi producerede også, som hjælpeværktøj, en video med Laila Mørch om, hvordan man afregner efter Corona.

Nyt fra Bestyrelsens arbejde

Vi har afholdt 6 normale bestyrelsesmøder, 1 ekstraordinært møde og 5 arbejdsgruppemøder.

Kommunen har udpeget et udsatteråd, hvori vi ikke deltager, men Carsten sidder i rådet og vil fremover orientere bestyrelsen om arbejdet.

Ejerne af huset, hvor vi bor til leje, har besluttet at sætte det til salg, og det betyder nok, at vi måske skal finde et andet sted at bo, vi har dog et års opsigelse.

Noget nyt er også, at vi deltager i Rådgivningsrådet om tildeling af § 18 og 79 midler, med Birgitte.

Vi har besluttet at tegne en sundhedsforsikring til medarbejderne.

Vi arbejder forsat med evaluering af bestyrelsesarbejdet og strategier for Frivilligcenterets arbejde efter en forandringsteori og en udviklingsplan.

Bestyrelsens har et særligt fokusområde her i 2022-2023

På grund af det forsatte kraftige arbejdspres på personalet, har bestyrelsen besluttet, at vi i 2022 og 23 skal arbejde med at tilpasse arbejdsmængden til den nominerede arbejdstid, det vil sige 2 personer med 37 timers arbejdsuge. Det vil betyde, at der er spændende opgaver, vi bliver nødt til at sige nej til og måske også reducere i det tilbud, vi har til foreningerne. Vi har nedsat et udvalg, som skal komme med et forslag til et Ydelsekatalog, som viser, hvad vi i fremtiden kan tilbyde medlemmer og andre samarbejdspartnere fra efteråret 2023. Resultatet skal præsenteres på Generalforsamlingen i 2023. Hvis den politiske vilje til en ny medarbejder ændres, så vil Ydelseskataloget blive tilpasset til de nye forhold.

Bestyrelsen har arbejdet med at udarbejde en ny forandringsteori som rækker frem til 2025, hvor vi i 2024 primært skal sætte fokus på tilbud til udvikling af foreningerne.

FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, frivilligcentrenes landsorganisation)

Birgitte og Jan deltog i Årsmøde, Vi har deltaget i et debatmøde i Næstved. Der er afholdt et onlinemøde om Finansiering. FriSe og Århus Kommune tilbyder Socialkompasset. Det er et værktøj, hvor man kan se alle sociale aktiviteter både kommunale, foreningsdrevne og landsorganisationernes arbejde. Vi arbejder for at få Socialkompasset til Guldborgsund.

Socialstyrelsen

Vi deltog i et onlinemøde, om de nye regler for afregning af tilskudsmidler. Vi har erfaret, at de nærlæser vores ansøgning, og derfor er det vigtigt, at det materiale vi indsender, er helt korrekt i forhold til ansøgningskravene. Vi har i år udarbejdet en ny Forandringsteori, som rækker frem til foråret 2025.

Aktiviteter som centret bl.a. er involveret i:

Socialudvalgs og Ældre og Omsorgsudvalget inviterede til indspark til deres strategi, hvor vi deltog. Besøg på SOSU-Skolen for at fortælle om Frivillighed og den Frivillige Sociale Indsats. – Besøg af studerende fra Socialrådgiveruddannelsen. –  Sundskolen er interesseret i frivillighed, – Folkesundhed skal arbejde med en Seniortemadag i 2023.- Et nyt projekt” Unitii”, der er en Frivilligapp – Hjernesagen vil starte en gruppe for yngre hjerneskadede og der er en ny børnegruppe under udvikling for børn af hjerneskadede eller hjernerystelse hos forældrene. Vi har planlagt og afviklet Foreningernes dag, – Dialogmødet mv. (brug linket og se mere).

Birgitte er trådt ind i Frivilligrådets Landspanel for det næste år.

Du kan se mere om frivilligcenterets aktiviteter på forsiden af denne Årsberetning 2022

Generalforsamling onsdag d. 18. maj 2022 på SOSU-skolen

Sidste års generalforsamling var endelig normal efter Corona. To af de “gamle” bestyrelsesmedlemmer forlod bestyrelsen nemlig Jørgen Rasmussen og Kirsten Jensen, som begge blev valgt ind i 2016, og stor tak til dem for deres indsats. Helt nye medlemmer blev Tanja Beckmann Sørensen, Naboskab Østerbro og Carsten Henningsen, Sønderskovhjemmet. De har med deres erfaring bidraget med mange gode input til bestyrelsen.

Synlighed og aktiviteter

Bestyrelsen vil fremhæve nogle tal, som viser, at vi er vigtige for borgerne med interesse i den Frivillige Sociale Indsats. Vi har haft 47.429 besøg på vores hjemmeside. Det viser, at der er stor interesse for frivilligcentret, og hvad vi tilbyder. Der var 621 borger, der gerne ville have hjælp, og 88 personer som blev vejledt, til hvor de kunne yde frivilligt arbejde. (Der er flere informationer på forsiden til Årsberetningen 2022 på hjemmesiden.)

Dialogmødet.

Det blev afholdt onsdag den 9. november på Vandrehjemmet, Vesterskoven i Nykøbing F.  Der var flot deltagelse bl.a. af politikere fra Guldborgsund Kommunes Byråd, ledere fra Guldborgsund Kommune samt en masse engagerede frivillige fra medlemsforeningerne.

Et af formålene med mødet er, at frivillige og politikere samt embedsmænd mødes, og at der kan skabes relationer, som betyder, at vi endnu bedre kan arbejde SAMMEN.

Årets Sociale Frivillig 2022

På Dialogmødet blev det Hans-Erik Olsen fra Cykling uden Alder, der fik prisen som Årets Sociale Frivillig 2022.

Han fik prisen for sin store indsats ved at cykle på de røde rickshaw cykler med beboerne på plejehjem og arrangere ture for de ældre samt undervise på SOSO skolen om foreningens arbejde.

Økonomi.

Guldborgsund Frivilligcenter har forsat en sund økonomi, og vi kom ud af året med et overskud på 31.542. Selv om økonomien er sund, er der desværre forsat ikke råd til at ansætte den nødvendige ekstra medarbejder.

Personalet.

Tillykke til Signe, som nu er blevet færdig som projektleder, hun er lige nu på barsel og kommer tilbage i august 2023. Lene, som vi er glade for, er ansat i barselvikariatet, og mange af jer har allerede mødt hende.

Centerchef, Ida Byrge Sørensen tilbød i 2021, at vi kan låne en fleks-medarbejder. Det er nu lykkes, da Gitte Holdberg er udlånt af Folkesundhed 8-12 timer om ugen. Hun vil primært tage sig af regnskab og indkøb. Det er en løsning, som vi sætter stor pris på og som har lettet meget i det daglige.

En stor tak fra bestyrelsen til de ansatte, som i hverdagen yder en meget stor indsats. Også en stor tak til vores trofaste frivillige: Dorthe på Facebook og bookingsystemet, Michael på hjemmesiden, IT Jørgen, som er foreningernes og borgernes mand ud i MitID. Velkommen til vores helt nye frivillige Palle, som er en stor hjælpe med de praktiske opgaver og Jamina, som hjælper i sekretariatet. De ufrivilligt frivillige – ægtemænd Dirk, IT-specialist og kamera/filmmand -og Nick, som er på velfortjent barsel skal ikke glemmes. Uden jeres hjælpsomhed, venlighed og store indsats var Guldborgsund Frivilligcenter ikke det sted, som vi er stolte af, og hvor man har mulighed for at arbejde SAMMEN

Afslutning:

Jeg vil igen i år, takke personalet og bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, og jeg ser frem til året 2023 med optimisme og gode forventning om, hvad vi kan gøre SAMMEN.

Den politiske støtte og det rigtig gode samarbejde med de kommunale medarbejdere har forsat stor betydning for os, og vi ser frem til et forsat tæt og godt samarbejde og håber, at der fra 2024 kan blive bevilliget økonomisk støtte til en yderlige medarbejder.

Til slut vil vi i bestyrelsen gerne takke alle de frivillige og medlemsvirksomheder og organisationer, som er med til at bruge og støtte frivilligcenteret, og også her ser vi frem til et godt samarbejde i 2023.

Husk SAMMEN, kan vi gøre meget til gavn for den Frivillige Sociale Indsats.

På bestyrelsens vegne
Formand Jan Riis

Hvis man ønsker at vide meget mere om, hvad der er foregået i 2022, vil jeg henvise til hele årsberetningen på hjemmesiden: Årsberetning 2022

Bestyrelsen i 2022
Bagerst fra venstre mod højre:

  • Michael Simonsen, næstformand
  • Morten Larsen, bestyrelsesmedlem
  • Tonny Pedersen, 1. suppleant
  • Carsten Henningsen, bestyrelsesmedlem

Forrest fra venstre mod højre:

  • Tanja Beckmann Sørensen, bestyrelsesmedlem
  • Jan Riis, formand
  • Marianne Jørgensen, bestyrelsesmedlem
  • Lars Rasmussen, kasserer

2. suppleant Anders Bondo kunne desværre ikke deltage ved fotograferingen.
Læs mere om bestyrelsen her.

Man skal huske at fejre de store og små milepæle
I årets løb fik vi taget nye farverige fotos til vores digitale annoncer og Signe kunne fejre, at hun blev færdiguddannet som projektleder. Stort tillykke til Signe – og til os, der får glæde af hendes kompetencer i fremtiden.

Views: 49

Scroll to top
Skip to content