fbpx

Indledning.
I forbindelse med generalforsamlingen 2019 blev perioden for beretningen ændret, så den fremover skal følge kalenderåret ligesom vores regnskab, og det medfører, at der i år vil fremkomme gentagelser fra sidste årsberetning.

Dette er en speciel generalforsamling på grund af Corona situationen, som har medført, at det har været forbudt at samle flere mennesker end 10 i en gruppe, og vi ved pt. ikke om denne regel ændres.

Der står ikke noget i vedtægterne om mulighederne for at afholde generalforsamlingen digitalt eller evt. udsætte den til et senere tidspunkt, men på grund af Corona føler vi, at der er tale om force majeure, og derfor kan bestyrelsen vælge hvilken løsning, vi mener er bedst for medlemmerne og frivilligcenteret. Ud fra det synspunkt har bestyrelsen besluttet at afholde generalforsamlingen digitalt på selve dagen.

Bestyrelsens årsberetning 2019
Det har været et år med mange ting, der er faldet på plads blandt andet optagelsen af ”nye medlemmer”, etableringen af en forandringsteori, udviklingen af frivilligcentrenes kvalitetsmodel herunder nye regler for Frivilligcentrenes grundfinacieringen, udformning og implementering af dataforordningen, og medlemsundersøgelsen, vi satte i værk.

”Andre medlemmer”
Der er nu ca. 31 nye medlemmer, uden for den sociale indsats. Vi betragter disse medlemmer som en ny resurse for Guldborgsund Frivilligcenter. De ønsker at støtte vores arbejde, og vi tilbyder dem omtale på hjemmesiden under ”andre medlemmer”, hvor de kan beskrive deres sociale profil. At der er kommet så mange medlemmer, skyldes især, at Torben Skov har ydet en stor indsats for at skaffe medlemmer til denne gruppe. Stor tak til Torben.

Hjemmesiden
I 2019 var der 28.733 unikke besøg, det er stadig imponerende, men det er en tilbagegang fra 2018, som efter vores opfattelse skyldes at hjemmesiden ikke fungerede godt på mobiltelefoner og tablets, som er det værktøj, de fleste bruger i dag. En opgradering af hjemmesiden har bl.a. andet derfor været meget nødvendigt, og sidst på året var den nye udgave klar i demoversion til en endelig opstart i januar 2020. Siden er opbygget således, at alle der er interesseret i den frivillige sociale indsats, nu kan tilbydes at modtage vores nyhedsbrev, hvis de ønsker. Den nye side vil også give alle de ca. 3.200 frivillige mulighed for at følge med i alle de informationer, kursustilbud og netværk, vi formidler og tilbyder.

Facebook,
Det er et socialt digitalt mødested, hvor mange har opdaget, at de kan søge information om os og ikke mindst om foreningernes aktiviteter. Det er vigtigt, at så mange frivillige som muligt, støtter det arbejde ved at ”synes godt om” og dele alles aktiviteter. Det er dels en fuldstændig gratis måde at blive set på, og jo mere den bliver brugt jo bedre. Vi vil anbefale, at hver enkelte forening drøfter deres behov for synliggørelse via Facebook, og tager kontakt til os, som gerne fortæller om muligheder og begrænsninger.

Dataforordningen:
Den møder man nu alle vegne. Vi har indarbejdet den i vores daglige arbejde, og det er vigtigt, at foreningerne har udarbejdet regler på dette område. Vi har netop hørt om et Frivilligcenter, som ikke overholdt mail-anonymiteten, og som endte med et sagsanlæg. Det er alvor, og vi skal i foreningerne tage det alvorligt.

Frivilligpris:
I år blev Birgitt Bjerre, Sundgruppen, valgt til ÅRETS FRIVILLIG 2019, på grund sin åbenhed, ærlighed og for sin store indsats for at skabe et fællesskab for mange mennesker, samtidigt med at de får motion og dejlige oplevelser i Guldborgsund. På grund af aflysningen af Dialogmødet bestemte bestyrelsen, at prisen ville blive overrakt på denne generalforsamling, men da den nu afholdes digitalt, vil overrækkelsen foregå på et senere tidspunkt.
Forsat et stort tillykke, det er meget velfortjent.

Generalforsamlingen 2019.
Vi var og er hvert år meget tilfredse med, at så mange kommer og støtter op om vores arbejde.
Vedtægtsændringen og Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Skift spalte

Udvalgets arbejder er i gang for at lave et oplæg til bestyrelsen om indholdet af Centerets Forandringsteori.

Et af de værktøjer bestyrelsen bruger flere gange om året er bestyrelseshjulet. Det giver et billede af, hvordan bestyrelsesmedlemmerne oplever arbejdet i bestyrelsen, og dermed en fornemmelse af om vi er på vej den rigtige vej.

FriSe – er Frivilligcentrenes hovedorganisation. Der er i alt 68 Frivilligcentre i Danmark. På FriSes hjemmeside kan man blandt andet finde projekter under udvikling og afprøvning. FriSe forhandler med Socialstryelsen, er repræsenteret i Frivilligrådet og varetager Centrenes tarv i Danmark. De huser f.eks. TechSoup som tilbyder meget billigt software til foreninger og FrivilligJob.DK, en jobportal hvor frivillige organisationer  og jobsøgere kan finde hinanden.

Et af punkterne i Forandringsteorien var at bruge 2019 på at undersøge, om Frivilligcenteret de næste år sætte fokus på udsatte mænd eller udsatte børn. Nu ved vi at vi indtil slutningen at 2021 skal arbejde med udsatte mænd.

Kommuneforum for Mænds Sundhed byder på møder med andre kommunale medarbejdere i regionen som har fokus på mænds trivsel. Kommuneforum er skabt af Selskab for Mænds Sundhed, med Svend Aage Madsen; Chefpsykolog, Rigshospitalet;  Formand for Forum For Mænds Sundhed i spidsen. Det kan man finde mere om under Aktiviteter på forsiden af hjemmesiden.

Økonomi.
Der er forsat stort behov for en fastansat medarbejder mere på grund af stort arbejdspres på medarbejderne, især Birgitte, og derfor har vi besluttet at ansøge Kommunen om økonomisk tilskud til yderligere en fast medarbejder.
Mange tak til Birgitte og Kirsten, som igen i år, har sørget for, at vi har et økonomisk veldrevet Frivilligcenter og tak til politikerne for deres velvilje til at støtte os økonomisk. De nærmere tal vil Kirsten fremlægge.

Personalet
Det har været et år med stor travlhed, og det gav en ekstra udfordring, da Signe gik på barsel (stort tillykke med Ellen).
Som et naturlig led i at være arbejdsgiver har bestyrelsen afsat midler til, at Signe i 2019 påbegyndte uddannelsen som Frivilligkoordinator og Birgitte kunne afslutte uddannelsen som Coach.

En stor tak fra bestyrelsen til de ansatte Signe, Torben, Lene, Michael og Birgitte, som i hverdagen yder et meget stort arbejde. I er dem, der skaber et Frivilligcenter, som vi kan være stolte af.
Også en stor tak til vores frivillige og praktikanter: Dorthe, Simon, Ann – Lise, IT Jørgen, Dirk og Ida fra Odense og de mennesker, som støtter dem. Uden jeres hjælpsomhed, venlighed og store indsat var Guldborgsund Frivilligcenter ikke det samme.

Til slut vil vi sige tak for året, der er gået og det gode samarbejde, vi har med foreningerne, medlemmerne og kommunens ansatte og det positive fokus fra politikerne.

På bestyrelsens vegne
Jan Riis

Jan Riis, formand for Guldborgsund Frivilligcenter

Bestyrelsen- bagerst til venstre – Morten Larsen, Glarmester, Marianne Jørensen, Dansk Fibromyalgi Forening – Guldborgsund, Kirsten Jensen, Hjerteforeningen, Jørgen Rasmussen, Ældre Sagen, Bisidderne, Erik Søndergaard, Forstander på Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang. Forrest fra venstre – Jan Riis, Vågetjenesten, Suppleant, Tonny Pedersen, Blæksprutten i Gedser, Lars Rasmussen, Flerkulturelt Center, Suppleant Johnny Andersen, Ungdommens Røde Kors. På bestyrelsens side kan du finde en artikel, om hver enkelt medlem af bestyrelsen, hvis man klikker på deres billede.

Man kan finde Andre medlemmer her på siden under Medlemmer – Andre Medlemmer.

Facebook er nu blevet en del af forsiden på Fri-villig.dk. Det er til glæde for foreningerne, der nu får deres arrangementer synliggjort meget levende.

Guldborgsund Frivilligcenter

Efter en opdeling af frivilligcentrene i regionale grupper, har der været gennemført møder, arrangeret af FriSe og med deltagelse af Socialstyrelsen, for at hjælpe frivilligcentrene med at udarbejde en forandringsteori/ strategi.

Her deltager Kasserer, Kirsten Jensen, Formand, Jan Riis og Centerleder Birgitte Zimling i et møde i Næstved sammen med flere andre centres ledere og bestyresesmedlemmer.

Bestyrelsen
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder og 5 arbejdsgruppemøder samt et bestyrelsesseminar. Bestyrelsen arbejder forsat meget i udvalg med div. opgaver, og her er alle medlemmer involveret ud fra deres kompetencer og interesser. Emner, der særligt har fyldt, er: Forandringsteorien, spørgeskemaundersøgelsen, FriSes arbejde med kvalitetsstandarterne, Kommunen og politikere, § 18/79 og økonomi og arbejdspresset på medarbejderne og centeret.

Forandringsteorien
En grundig analyse af behov og muligheder for udvikling er blevet til en forandringsteori for årene 2019-22. Bestyrelsen har herfra udvalgt 5 særlige indsatsområder, og det er: Foreningernes behov – Andre medlemmer – Dokumentation – Vidensdeling og undersøgelse af, om vi de næste år skal arbejde med ”Udsatte Børn” eller ”Udsatte /ensomme Mænd”. I 2019 planlagde vi nye aktiviteter bl.a. ”Mænds sundhed” og ”Kom Videre Mand”, som skulle foregå i foråret 2020, men er nu udsat på ubestemt tid på grund af Corona-situationen. Forandringsteorien er udformet således, at den kan indgå i ansøgningen af grundfinancieringen fra Socialstyrelsens på kr. 350.000 og til den interne evaluering, som fremover skal sendes til FriSe.

Spørgeskemaundersøgelsen
Vi har i 2019-20 valgt at sætte et særligt fokus på at undersøge medlemsforeningernes behov og lyst til at bruge frivilligcenteret. Samtidig vil vi indsamle mere viden om, hvorvidt vi prioriterer vores arbejde/tid rigtigt i forhold hertil. I samarbejde med Heidi Utermøhl og bestyrelsesmedlem Erik Søndergaard, begge fra Saksenhøj Forsorgshjem, udarbejdede vi et spørgeskema, som blev sendt ud til alle 231 foreninger. Der kom 100 besvarelser retur, hvilket vi er meget tilfredse med, da det giver et tilfredsstillende analysemateriale. Efter analysen vil vi udarbejde et ”ydelseskatalog” i 2020, som beskriver, hvad vi kan tilbyde medlemmerne.

FriSe:
Med baggrund i undersøgelsen af frivilligcentrene i foråret 2016 er FriSe gået i gang med at udarbejde Frivilligcentrenes kvalitetsmodel, og i den forbindelse har vi deltaget i flere møder herom både regionalt og landsdækkende. Resultatet er, at der nu er udarbejdet et materiale, som beskriver, hvilke kriterier man skal opfylde for at kunne kalde sig et Frivilligcenter, og dermed kunne søge Socialministeriets grundfinanciering på kr. 350.000.
Det er på grund af et dygtigt stykke arbejde af Birgitte, et godt samarbejde i bestyrelsen og resultatet af de vedtægtsændringer vi sammen har foretaget de sidste 2 år, der gør, at vi nu er klar til at opfylde kriterierne på næsten alle punkter. Vi mangler en klar beskrivelse af politikker for de frivilliges arbejde og for personalet, og det vil komme i 2020.

Kommunen
Frivilligcenteret har ønsket at formalisere samarbejdet omkring Frivilligcenteret med Kommunen ved at etablere en Samarbejdsaftale. Indholdet af aftalen skal lægge rammerne for, hvilke roller og hvilke forpligtelser vi hver især vil yde hinanden. Aftalen forventes gjort færdig i 2020.
Vi havde besøg af Social- Sundheds- og Omsorgsudvalget mandag d. 16. september. Her fik vi mulighed for at præsentere Frivillig Centeret for alle i udvalget, og vi følte, at vi havde et godt møde, hvor der blev skabt forståelse for vores store indsats for det sociale arbejde og den store arbejdsbyrde, der er for personalet.

Else Mortensen, Sundhed, Guldborgsund Kommune, har inviteret os til at deltage i Kommuneforum for Mænds Sundhed, og vi har deltaget i flere externe møder herom med andre kommuner. Det har medført at vi er nu gået i samarbejde med sundhedsafdelingen om projektet Mænds sundhed i uge 24, 2020 og andre projekter er på vej i 2020. Vi samarbejder forsat med mange kommunale medarbejdere om, hvordan man kan inddrage og bruge den frivillige indsats.

§ 18/79 puljen.
Else Mortensen og Laila Mørch, Sundhed, Guldborgsund Kommune, evaluerer altid ansøgningsrunden, og derfor har vi mødtes om eventuelle forbedringer af Tilskuds- og Foreningsportalen. Portalen gav igen i år visse problemer for vores medlemmer, og i et tæt samarbejde med foreningerne, de frivillige der hjælper foreningerne med ansøgningerne og os, arbejder kommunen på at løse problemerne. Der var også en stor opgave i at alle foreninger, som havde modtaget støtte siden 2015, skulle underskrive en Tro og Love-erklæring på at tilskuddet var brugt ansvarligt. Ved en fælles indsats lykkedes det at få underskifter fra de fleste foreninger, der netop havde ansøgt, så de kunne få midler i 2020. Sammen fik vi løst opgaven på en fornuftig måde. Social- Sundheds- og Omsorgsudvalget har udarbejdet nye retningslinjer for tilskuddet, og det bliver spændende i 2020 at se, hvordan de virker.

Skift spalte

Guldborgsund Frivilligcenter

Kirsten Jensen, Kasserer, fremlægger regnskabet på Generalforsmlingen.

Til venstre: Torben Skov, nu frivillig, Øverst til højre: Birgitte Zimling, Signe Birksøe Schneekloth og Lene Vinther, barselsvikar indtil 1.maj.2020. Man kan under kontakt finde en kort artikel om hver enkelt.

Visits: 73

Scroll to top
Skip to content